Nieuws

 • Nieuwsbrief Yvonne koolhaas & Monique van Haaf

  18 januari − Met weer een nieuw jaar voor de boeg is het mooi om even terug te kijken op een mooie mijlpaal van afgelopen jaar. In Provincie Overijssel is hard gewerkt aan een fundament voor een nieuw omgevingsvisie, die we nodig hebben om de grote opgaven die voor ons liggen aan te kunnen. Lees verder

 • Nieuwsbrief Lex Schukking & Wim Tutert

  18 januari − Beste lezer, Nog een aantal weken en dan zijn er alweer verkiezingen, dat betekent dat er een einde komt aan de huidige periode. De VVD-fractie kijkt terug op een succesvolle periode, waarin er veel van de afspraken uit het coalitieakkoord zijn gerealiseerd. Een van die grote prestaties is het fundament vaststellen voor de omgevingsvisie, waaraan onze gedeputeerde Monique van Haaf hard heeft gewerkt. Lees verder

 • De VVD Statenfractie van Overijssel wenst u een vredige kerst

  22 december − We zijn bijna aan het einde van het roerige jaar 2022. Een jaar waarin er gelukkig een einde is gekomen aan de ergste corona perikelen. Helaas was 2022 ook een jaar waarin er nieuwe problemen zijn ontstaan die onze maatschappij en samenleving bedreigen. Denk daarbij aan de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en de stikstof problematiek. Lees verder

 • VVD Overijssel stelt schriftelijke vragen over de handhaving van PAS-melders aan Gedeputeerde Staten

  02 december − Boeren en bedrijven die buiten hun schuld geen volledige natuurvergunning hebben, de PAS-melders, kunnen te maken krijgen met hoge dwangsommen. Zij hebben te goeder trouw gehandeld en zijn in een situatie terecht gekomen waarbij zij verplicht hun veestapel moeten reduceren en anders een dwangsom moeten betalen. Lees verder

 • VVD Overijssel: motie ‘Beheer Wolvenpopulatie’

  30 november − Het aantal wolven, en daarmee ook het aantal incidenten, neemt toe in Nederland. Veel landbouwhuisdieren worden aangevallen en dat zijn ingrijpende gebeurtenissen. Eigenaren van landbouwhuisdieren lijden hierdoor niet alleen materiële, maar ook immateriële schade. Daarnaast is er zowel bij de eigenaren van landbouwhuisdieren als bij de bezoekers van natuurparken in toenemende mate sprake van angst, onzekerheid en het gevoel van onveiligheid door het gedrag van de wolf. Lees verder

 • VVD Overijssel stelt kieslijst vast voor Provinciale Staten

  30 november − De Algemene Ledenvergadering van de Overijsselse VVD heeft zaterdag 26 november jongstleden in een drukbezochte ALV de kieslijst vastgesteld voor de verkiezingen voor Provinciale Staten van 15 maart 2023. Lees verder

 • VVD Overijssel: mondelinge vragen over stikstofberekeningen voor paasvuren

  23 november − Statenlid Wim Tutert heeft gisteren naar aanleiding van de berichtgeving over de verplichte stiktofberekeningen bij paasvuren mondelinge vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. Op 16 november heeft provincie Overijssel namelijk een brief verstuurd, waarbij zij organisatoren van paasvuren oproepen om een zogenoemde AERIUS-berekening te laten maken, waarbij wordt berekend hoeveel stikstof er wordt uitgestoten en of die uitstoot mogelijk neerdaalt in kwetsbare Nutura 2000 gebieden. Deze berekening moet worden uitgevoerd door een extern bureau, daarnaast moeten organisatoren maatregelen treffen om te voorkomen dat er dieren worden gedood bij het ontsteken van het paasvuur. Lees verder

 • Werkbezoek aan Cumelabedrijf Gubbels Agro in Broekland

  22 november − Eerder deze maand hebben onze Statenleden Wim Tutert en Kees Hofstee samen met Tweede Kamerlid Thom van Campen een werkbezoek gebracht aan Cumelabedrijf Gubbels Agro in Broekland (OV). Tijdens het werkbezoek stond de innovatieve rol van precisielandbouw in het stikstofdossier centraal. Tutert, Van Campen en Gubbels spraken elkaar hier al eerder over in een teams sessie van de stikstofwerkgroep van de VVD-fractie van de Staten Overijssel. Lees verder

 • Actiepakket voor Overijssel

  21 november − Om de grote uitdagingen die op ons afkomen op een efficiënte manier aan te pakken hebben we samen met twaalf andere partijen uit de Provinciale Staten een actiepakket opgesteld. In totaal zijn we gekomen tot een actiepakket waar ruim 7,8 miljoen euro mee wordt gemoeid, dit gaat ingezet worden voor 12 verschillende plannen. Lees verder

 • Algemene Beschouwingen Begroting 2023, Provinciale Statenvergadering 9 November 2022

  10 november − Het is alweer de laatste begroting van deze coalitie periode, als VVD-fractie zij wij best tevreden over de behaalde resultaten, vele van punten uit het coalitie programma zijn gerealiseerd. Er staat nu weer een hecht fractie team, dat elkaar steunt en allen met veel plezier en de nodige humor aan het gezamenlijke doel werken. Lees verder

 • VVD Overijssel: reactie op het stikstofrapport van Remkes

  14 oktober − Wim Tutert: “Laat één ding duidelijk zijn: ik ben het volledig eens met de basis van het stikstofbeleid: ik vind dat we werk moeten maken van stikstofreductie. Maar hoe dan? Nou, ik ben blij met de Overijsselse aanpak. We hebben een goede gedeputeerde, Gert Harm ten Bolscher, we doen het op onze manier en alle partijen praten mee. Want laten we eerlijk zijn: op landelijk niveau was de communicatie drie keer niks. Lees verder

 • Fractievoorzitter Lex Schukking niet herkiesbaar voor de volgende periode

  11 oktober − Schukking: “Ondanks enkele problemen in de personele bezetting is de VVD-fractie, mede door de hechte samenwerking met onze VVD Gedeputeerde Monique van Haaf, als team in staat geweest een zeer grote gun factor binnen zowel de Staten als het college van Gedeputeerden op te bouwen. Mede hierdoor zijn de meeste punten uit het verkiezingsprogramma gerealiseerd, daarvoor mijn complimenten aan dit VVD-team”. Lees verder

 • Motie ‘Kennis van kernenergie’ ingediend en aangenomen!

  03 oktober − Tijdens de afgelopen Provinciale Statenvergadering van woensdag 28 september heeft Statenlid Yvonne Koolhaas samen met de fracties van OCL, CDA, PVV, Groep Brommer, SGP, CU en FMO de motie ‘Kennis van kernenergie ingediend’. Lees verder

 • Afscheid Dinand Leferink

  29 september − Tijdens de afgelopen Provinciale Statenvergadering heeft Dinand Leferink helaas afscheid genomen van de Staten. Dinand heeft fantastisch werk verricht op het gebied van Ruimte, Wonen en een Leefbaar platteland. Daarnaast heeft hij als woordvoerder Cultuur het grote verschil kunnen maken door het indienen van diverse moties. Lees verder

 • Installatie nieuw Statenlid en Burgerlid VVD Overijssel

  29 september − Tijdens de Provinciale Statenvergadering van woensdag 28 september 2022 heeft de fractie van VVD Overijssel een nieuw Statenlid en een nieuw Burgerlid mogen verwelkomen. Wim Tutert uit Broekland is benoemd tot Statenlid en Roeland Fens uit Hengelo is benoemd tot Burgerlid. Lees verder

 • Werkbezoek Technology Base, Twente Airport

  06 september − Samen met Tweede Kamerlid Daniel Koerhuis, fractievoorzitter Malkis Jajan en Jochem Stoeten van de Enschedese VVD heeft onze fractievoorzitter Lex Schukking een hernieuwd werkbezoek gebracht aan Technology Base, specifiek Twente Airport en AELS. Lees verder

 • Nieuwsbrief Fractievoorzitter Lex Schukking

  18 augustus − Op het moment dat ik dit stukje schrijf, komt zojuist het bericht binnen dat er een midden geleider aangelegd gaat worden over de gehele lengte van de N36. Een hoeraatje waard, dat met deze ingreep de verkeersveiligheid op deze weg enorm mag verbeteren! Lees verder

 • Nieuwsbrief Gedeputeerde Monique van Haaf

  18 augustus − De terugblik van 3 jaren VVD-fractie, bestuurder en coalitiegenoot zegt ons dat we onder meer een verdere economische groei en ruimte voor eigen initiatieven hebben bereikt. Waarbij een baan en een plek om te wonen hebben, wel de belangrijkste voorwaarden zijn om fijn te leven. We hebben ons hard gemaakt voor een bereikbare provincie en voor het vestigen van die bedrijven die zorgen voor die banen. De fractie heeft de nodige successen bereikt, waar we maar wat trots op terug kunnen kijken! En we zijn er nog niet. Lees verder

 • Nieuwsbrief Statenlid Kees Hofstee

  18 augustus − Wat is dat mooi! Na een lange tijd starend achter computerschermen hebben we de afgelopen periode weer fysiek met elkaar om tafel kunnen zitten. De wereld heeft weer wat meer kleur gekregen. We kunnen weer met andere Statenleden aan de slag en in debat en we kunnen weer mensen ontmoeten. Dat is volgens mij toch wel erg belangrijk om tot goede besluiten te kunnen komen, we moeten het namelijk samen doen! Lees verder

 • Nieuwsbrief Statenlid Anneriek Schönbaum

  18 augustus − De terugkeer in de fractie zijn de VVD en ik gezamenlijk overeengekomen. Daarmee verdwijnt Groep Schönbaum uit de staten. Ik ben altijd VVD-lid gebleven en de afgelopen anderhalf jaar heeft laten zien dat we tijdens het werk in de Provinciale Staten weer steeds meer naar elkaar zijn toegegroeid. Lees verder