Nieuws

 • Welke successen hebben we geboekt op de portefeuilles Ruimte, Wonen en Cultuur

  13 mei − We staan op het moment precies in het midden van onze Statenperiode 2019-2023. Er liggen inmiddels twee jaar achter ons en we hebben nog twee mooie jaren te gaan waarin we ons stinkende best gaan doen om OnsOverijssel nog mooier te maken! Voor nu kijken we terug op wat we hebben bereikt en waar we trots op zijn. Woordvoerder Wonen, Ruimte & Cultuur Dinand Leferink bijt de spits af. Lees verder

 • Kernenergie, een must om te voorzien in onze sterk toenemende energievraag

  08 mei − Volgens mij is het gebruik van kernenergie een must om de klimaatdoelstelling 2050 te kunnen halen. Een must om ons mooie vaderland-moederland wat uitzichten en vergezichten betreft, niet langer dan nodig is, te laten domineren door het uitzicht op honderden kolossale windmolens en joekels van zonneparken. Lees verder

 • Regionale Energie Transitie, gezondheid inwoners voorop

  28 april − Tijdens de Statenvergadering van woensdag 28 april ligt het voorlopig ontwerp RES-regio Twente 1.0 en het Hoofdlijnenakkoord RES-regio West-Overijssel ter instemming voor. De twee RES-regio’s hebben op basis van de in december 2019 vastgestelde Startnota’s toegewerkt naar de nu voorliggende producten. De VVD dient woensdag een motie in omdat zij het voorliggende document wil zien als Koersdocument. Lees verder

 • VVD-Overijssel pleit voor toestaan reclame op bussen, goed voor regionale economie en werkgelegenheid

  28 april − Eind december is er gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe concessie IJssel-Vecht. Begin 2022 wordt bekend gemaakt welke vervoerder de komende dertien jaar het busvervoer in de regio Apeldoorn, Deventer, Lelystad en Zwolle mag gaan verzorgen. Tijdens de Statenvergadering van woensdag 28 april wordt er een besluit genomen over de invulling van het Programma van Eisen. In het concept PvE is een verbod op reclame-uitingen opgenomen. Lees verder

 • VVD Overijssel ziet wens woondeal uitkomen

  © Ronald Hissink

  23 april − De woningmarkt staat onder enorme druk en voor veel mensen is het bijna onmogelijk een geschikte betaalbare woning te vinden. Daarvoor moeten er veel woningen gebouwd worden in Overijssel. De regering sluit woondeals om het bouwen van woningen in regio’s waar er grote krapte op de markt is te stimuleren en te bespoedigen. Lees verder

 • Het zijn bijzondere politieke tijden

  14 april − Het zijn bijzondere politieke tijden. Op 17 maart haalden we maar liefst 34 zetels. Voor de vierde maal op rij de grootste partij. Nog niet eerder voorgekomen in de Nederlandse geschiedenis. En… ook Overijssel kleurde blauw. Mooi om te zien. En vanzelfsprekend de hartelijke felicitaties aan de nieuwe Tweede Kamerleden uit onze provincie. Terwijl ik dit schrijf zijn we exact 3 weken verder. En wat is er veel gebeurd in die tijd. De eerste gesprekken met de verkenners, een ambtelijke notitie, een emotioneel debat en een discussie over het leiderschap van Mark Rutte. Lees verder

 • VVD-Overijssel bezorgd over afstand windmolens tot woonwijken

  03 april − ‘Joekels van windturbines bouwen op slechts enkele honderden meters afstand van woningen betekent een ontoelaatbaar risico voor de volksgezondheid.’ Die waarschuwing klinkt uit een brandbrief van ruim honderd medici onder aanvoering van Kinderpsychiater Simone Brands, waarvan dagblad de Telegraaf op 29 maart jongstleden melding maakte. De groep artsen vindt het onverstandig om windturbines dichtbij woonwijken te plaatsen, omdat een gedegen onderzoek naar de mogelijke gevolgen ontbreekt. Lees verder

 • VVD Overijssel: “Ecologie, economie en recreatie in natuurgebieden moeten hand in hand gaan”

  02 april − Overijssel heeft op 1000 inwoners maar liefst 40 hectare bos en natuur. We vinden het belangrijk dat we hiervan kunnen genieten. Zeker in de Corona tijd is het belangrijk dat mensen de natuur in kunnen trekken. De wezenlijke waarden van de natuurgebieden zijn nu door de provincie vastgelegd. Lees verder

 • De VVD vraagt om een afwegingskader met een routekaart klimaatadaptatie.

  01 april − Overijssel moet investeren in maatregelen om de negatieve effecten van hitte, droogte en wateroverlast op te lossen. Het klimaat verandert en dat hebben we de afgelopen jaren in de zomer gezien. Ons landschap werd dor en droog. De inwoners en bedrijven in Overijssel hebben daar de consequenties van gevoeld. Lees verder

 • Statenvoorstel “Opmaat naar de Omgevingsvisie”

  31 maart − Tijdens de Statenvergadering van woensdag 31 maart 2021 wordt het Statenvoorstel “Opmaat naar de Omgevingsvisie” vastgesteld. Met het vaststellen van de opmaat naar nieuw beleid kan de fase van beleidsvorming met Provinciale Staten en partners starten. De planning is om in november 2022 het nieuwe omgevingsbeleid (Omgevingsvisie en Omgevingsverordening) voor vaststelling voor te leggen aan Provinciale Staten. Lees verder

 • VVD-Overijssel bezorgd over huidig stikstofbeleid, poort naar meer rechtszaken staat wagenwijd open

  27 maart − De nieuwe stikstofwet, die in de plaats is gekomen van het PAS, staat bol van de aannames en onzekerheden. Milieuorganisaties wijzen op die onzekerheden en rechters gaan hier vaak in mee. Hierdoor staat de poort naar nog meer rechtszaken wagenwijd open. Dit baart de VVD zorgen. Lees verder

 • Regionale woonagenda’s in de strijd tegen het woningtekort in Overijssel

  25 maart − Een huis is meer dan een stapel stenen. Het is je thuis, de plek waar je je veilig en prettig voelt. Of je nu alleen leeft of samenwoont, of je kinderen hebt of niet. Of je studeert, werkt of geniet van je pensioen, ik vind het belangrijk dat je een passend huis kunt vinden dat aan je leef –en woonwensen voldoet. Door de druk op de woningmarkt wordt het vinden van een (betaalbaar) huis steeds lastiger, dit geldt helaas ook voor Overijssel. Lees verder

 • VVD op de bres voor een gezamenlijk Sport- en beweegakkoord Overijssel

  24 maart − Sporten en bewegen zijn goed voor de gezondheid. Dit wisten we al maar de Coronapandemie heeft ons hier op een harde manier nogmaals op gewezen. Nu Sport Service Overijssel, als uitvoeringsorganisatie wegvalt, is het de vraag op welke manier er invulling aan het Sport- en beweegakkoord wordt gegeven. Door middel van schriftelijke vragen brengt de VVD dit, juist nu zo belangrijke onderwerp, onder de aandacht van Gedeputeerde Staten. Lees verder

 • Meer windenergie dilemma voor maatschappelijke acceptatie

  03 maart − Er is een landelijk commitment om in 2030 35 TWh energie op duurzame wijze op te wekken. Provinciale Staten in Overijssel heeft haar handtekening ook onder deze ambitie gezet. Uit recente cijfers, van zowel Het Planbureau als van Lector Energietransitie Martien Visser (Hanzehogeschool en Manager Strategie bij de Gasunie) blijkt dat deze landelijke ambitie, met de huidige plannen, naar verwachting wordt gehaald. Lees verder

 • Wie bint allemoal Noabers - met hetzelfde verhaal - dezelfde historie en dezelfde taal

  03 maart − Vandaag is een bijzondere dag in de geschiedenis van de Provincie Overijssel. Een Provinciale Statenvergadering deels gehouden in de Nedersaksische streektaal, met voor eenieder in zijn of haar dialect. Op 1 juli 2020 diende ik de motie ‘Nedersaksisch in de Statenzaal’ in. Vele collega’s in de Staten die de Nedersaksische taal en vooral ook de cultuur een warm hart toedragen steunden destijds mijn motie, daarvoor nogmaals dank. Lees verder

 • VVD blij met opwaardering N35

  17 februari − Afgelopen woensdag stond het Statenvoorstel Cofinanciering N35 MIRT afspraak Wijthmen - Raalte, Mariënheem en kruispunten op de agenda van de commissie. De VVD is ontzettend blij dat door zowel Rijk als provincie ruim wordt geïnvesteerd in de opwaardering van de N35. Niet alleen de Overijsselse VVD-fractie, maar ook de lokale en landelijke VVD-fractie hebben zich hier hard voor gemaakt en mede zorg gedragen voor de benodigde investeringen. Lees verder

 • Het water staat bij veel ondernemers tot aan de lippen.

  29 januari − Het water staat bij veel ondernemers in onze provincie tot aan of zelfs tot over de lippen. De crisis doet heel veel ondernemers pijn en die pijn voelen we met hen mee. Op woensdag 27 januari jl. stond het Statenvoorstel ‘Voortzetting succesvolle overbruggingsmaatregelen Corona-crisis’ op de agenda van de Staten. De VVD kan zich dan ook vinden in het besluit en de voortzetting van de succesvolle overbruggingsmaatregelen. Lees verder

 • Ruimte, Wonen en Retail op koers

  29 januari − De VVD is content met het investeringsvoorstel Ruimte, Wonen en Retail. Woordvoerder Leferink kijkt met een tevreden gevoel terug op de discussie in de Commissie Ruimte van woensdag 13 november die we samen met de woordvoerders en VVD Gedeputeerde Monique van Haaf mochten voeren. Lees verder

 • VVD roept college in een motie op het Rijk te betrekken bij het oplossen van de de onveilige situatie op de Vechtdallijn

  27 januari − Het aantal incidenten, veroorzaakt door zogeheten veiligelanders, in de trein tussen Zwolle en Emmen is in de afgelopen periode dusdanig gestegen dat de vervoersmaatschappij extra veiligheidsmaatregelen heeft genomen. Arriva heeft onderzocht welke maatregelen ingezet kunnen worden om effectief op te kunnen treden tegen overlastgevende reizigers om zo de veiligheid te vergroten. Lees verder

 • VVD Overijssel roept college op kritisch te kijken naar huidige wolvenbeleid

  27 januari − De laatste maanden verschijnen er steeds meer berichten in de media over het gedrag van zwervende wolven die ‘gehouden dieren’ aanvallen, verwonden en doden. De VVD houdt er ernstig rekening mee dat roedels en zwervende wolven steeds vaker zullen verschijnen in Overijssel. In januari 2019 is in IPO-verband (Inter Provinciaal Overleg) een ‘nieuw provinciaal wolvenplan’ vastgesteld. Wat de VVD betreft is het de hoogste tijd om het plan uit de lade te halen en kritisch te kijken of het plan, gezien de jongste ontwikkelingen, nog wel voldoet. Lees verder