Inbreng: Perspectiefnota 2025

Inbreng VVD Overijssel 

 

Energievisie 

 

De VVD vindt aandacht voor “energie ná 2030” (regeren is vooruitzien namelijk) belangrijk en wil dat benadrukken.  Het maakt duidelijk onderdeel uit van het coalitieakkoord en de gedeputeerde heeft ons aangegeven dat de energievisie eerste kwartaal 2025 beschikbaar is. In deze perspectiefnota is voor de uitvoering en realisatie nog geen geld geoormerkt. De VVD zal d.m.v. een motie een uitspraak aan PS voorleggen die de urgentie van vooruitzien nog eens benadrukt en eventuele belemmeringen op voorhand aanpakt. Het gaat ons erom de vaart erin te houden want 2030 is nog maar 5,5 jaar. 

 

Netcongestie 

 

Bij energievoorziening gaat het om productie, distributie en gebruik. Wij geloven dat de productie door de markt geregeld wordt. Dat hebben we nu eenmaal zo geregeld in NL. En we willen ons zo min mogelijk bemoeien met het gebruik. Maar de distributie is in zekere zin wél in onze handen. Niet voor niets zijn wij medeaandeelhouder van netbeheerders en de VVD vindt het dus onze taak om die netbeheerders niet alleen op de huid te zitten maar ook te faciliteren (bijvoorbeeld op regelgeving) als het gaat om de aanpak van het distributieprobleem. Wij hopen dat zowel GS als PS dat met ons eens is. 

 

Energiegebruik is als een autosnelweg tijdens de ochtendspits. Als iedereen tegelijk de weg op gaat (als iedere ondernemer maandagochtend zijn machines opstart of als de zon ineens een hele dag heel fel schijnt) dan ontstaat congestie. Op de weg noemen we dat een file. In de energievoorziening noemen we dat netcongestie.  

Netcongestie is dodelijk voor het werk- én het woonklimaat in onze provincie en daarom wil de VVD dat GS elk initiatief tot het onttoppen van het netgebruik (*1) optimaal support geeft. De VVD nodigt GS uit daar, zo dadelijk, op te reageren.   

 

(*1): denk aan smart energy hubs of het elimineren van regels om opgewekte energie buiten het net om te delen 

 

Ondermijning 

 

Wat er allemaal plaatsvindt op sommige vakantieparken en in oude bedrijfsgebouwen, op nog niet gerevitaliseerde bedrijfsterreinen is niet altijd helemaal helder.  

Als het gaat om de ondermijnende criminaliteit is een plan van aanpak onderhanden. Daar is de VVD blij mee. De VVD herkent een urgentie aan de kant van GS en de VVD wil dat maximaal ondersteunen. In de perspectiefnota is 2 miljoen extra gereserveerd voor de uitvoering. Dat vinden we een goede start. Wij vinden nog steeds - en willen als VVD ten zeerste benadrukken - dat geld geen hoofdrol mag spelen bij het formuleren en uitvoeren van een zo goed mogelijke aanpak van de ondermijning. Wij dienen een motie in waarmee PS ook een besluit kan nemen over wél effectieve maatregelen die (helaas) niet de eindstreep van het aanstaande ondermijningsbeleid hebben gehaald bijvoorbeeld vanwege gebrek aan geld. Uiteraard bespreken we dat niet in de openbaarheid. Maar wij vinden het belangrijk dat PS de gelegenheid krijgt om dit soort maatregelen alsnog toe te voegen aan het ondermijningsbeleid vóórdat we het beleid vaststellen. 

 

Daarnaast zullen we de tweede termijn een motie indienen perroncontrole Zwolle en Emmen 

 

Wonen 

 

Er is óók in onze provincie sprake van woningnood. Te weinig huurwoningen voor starters, steeds maar duurder wordende koopwoningen waardoor de doorstroom vastloopt. We zien dat GS daar van alles aan doet. Maar dan nog, kunnen we de vraag niet bijbenen. En het is ook niet gemakkelijk. Want als je gaat bouwen wil je dat die woningen ook aangesloten worden op water en energie. Ook al niet eenvoudig. 

Daarnaast zijn er veel plannen voor woningbouw in samenwerking met rijk en gemeenten. De VVD vindt dat we moeten zorgen voor goede bereikbaarheid van woningen en bedrijven. We gaan voor meer wonen bij werk om reisbewegingen te voorkomen. Het vraagt om een brede visie op slimme indeling van de ruimte op lange termijn. We willen niet in de valkuilen van het verleden lopen: (Grote nieuwe woonwijken waar het verkeer ‘s morgens en 's avonds vastloopt) 

En dus geldt ook hier dat de VVD het heel erg belangrijk vindt om die doorkijk te maken naar ná 2030 want net als bij energie duren procedures om te komen tot nieuwe woningbouw ellenlang.  

Wil GS ons toezeggen dat ze PS nog dit jaar die doorkijk naar 2030, zoals genoemd in ons coalitieakkoord, wil geven? 

 

Economie 

 

De VVD vindt cultuur belangrijk voor onze inwoners en we realiseren ons dat het nooit zelfvoorzienend zal zijn. Maar behalve dat je kijkt naar de cultuurwaarde die men levert, moet de bedrijfsvoering ook meespelen.  

De VVD vindt dat de bedrijfsvoering van culturele instellingen op orde moet zijn. We zien ook dat dat niet altijd het geval is. Hoe denkt GS daar in de toekomst mee om te gaan? 

 

Ondanks dat de economische groei wat begint af te nemen ziet de VVD nog steeds volop kansen voor de economie in Overijssel. Met een nieuw economisch beleid, een nieuwe visie voor de recreatie en toeristische sector en als we daarin het MBO ook nog betrekken dan kan het haast niet meer misgaan. Maar mocht het economisch gezien minder gaan dan verwachten we dat GS hier adequaat op reageert met voorstellen.  

 

De VVD is voorstander van kernenergie. Daar hebben we het al vaak over gehad. Maar laten we niet té eenzijdig focussen op centrales. Met een aanwezigheid van de Universiteit Twente en Saxion en de kernenergiecluster in Almelo, zou je natuurlijk als provincie je bijdrage ook kunnen leveren met bijvoorbeeld een productielijn om maar wat te noemen. We raden GS aan dit mee te nemen als voer voor de visie na 2030. 

 
Daarnaast ziet de VVD kansen voor Overijssel als het gaat om circulaire economie. Hierbij komt met name een groter ruimtebeslag kijken, maar we zullen ook oog moeten hebben voor regelgeving die nieuwe ontwikkelingen tegenwerkt. Al met al zitten op dit gebied van de economie nog best veel uitdagingen. Het budget voor de uitvoering hiervan is beperkt. We zullen het college dan ook met interesse volgen als het gaat om uitvoering en horen het graag als ze aanlopen tegen uitvoeringsproblemen.  
 
Defensie is druk bezig met het maken van haar toekomstplannen en op zoek naar ruimte. Wij zien kansen voor TechBaseTwente. Daarnaast zijn er mooie ontwikkelingen op de Johannes Postkazerne. Bovendien zoekt defensie nog ruimte voor een munitiedepot. Gezien alle wereldwijde perikelen staan wij open voor deze ontwikkelingen. We zien graag dat onze inwoners in een vroegtijdig stadium worden meegenomen.