Begroting: VVD blijft scherp op Overijsselse aandachtspunten

De VVD is woensdag akkoord gegaan met de nieuwe begroting van de provincie Overijssel. Fractievoorzitter John Joosten wees nog wel op een aantal Overijsselse onderwerpen die aandacht behoeven: ‘We blijven daar als VVD scherp op.’

Joosten verwacht van Gedeputeerde Staten actie op het gebied van veiligheid, door te onderzoeken of op het platteland buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) kunnen worden ingezet, die de politie gaan ondersteunen. ‘De regering heeft bovendien honderd miljoen vrijgemaakt om ondermijning van de rechtsstaat tegen te gaan. Dat vraagt om een regionale aanpak en gaat dus Overijssel direct aan, liefst in samenwerking met Gelderland.’

Ook is in het regeerakkoord afgesproken dat er een fonds van 900 miljoen komt om regionale knelpunten op te lossen. ‘Wij denken dan meteen aan de asbestproblematiek in Overijssel’, zegt Joosten. ‘Laat het college daarvoor een plan uitwerken, waarbij we toegaan naar een gebouwgebonden financiering.’

Dat Enschede specifiek genoemd wordt als aanjager van cultuur is volgens Joosten een uitstekende zaak: ‘De regering herkent de regio als factor van belang. Het is nu aan ons om daarop in te haken. Datzelfde geldt voor alle inspanningen die we plegen voor een vitale mens als onderdeel van een vitale samenleving. Daar is nog veel te winnen, waarbij we het kabinet aan onze zijde hebben.’

Mobiliteit

Een provincie waarin je vlot en veilig kunt doorrijden – en die een goede aansluiting heeft op de omgeving – blijft voor de VVD altijd een aandachtspunt. Joosten maakt zich echter zorgen over mogelijk uitstel van verbetering van de N50: ‘Het is ongekend dat de door de VVD geïnitieerde motie, die breed is gesteund in de Kamer, en die feitelijk vroeg om de schop morgen al in de grond te steken nu voorlopig geparkeerd wordt. We zijn benieuw of en hoe de gedeputeerde hier werk van maakt. Dat geldt ook voor de A28 en de A1, waar we eerder al aandacht voor hebben gevraagd. Het is nu zaak dat er voldoende middelen voor beschikbaar komen en dat we ons niet de kaas van het brood laten eten. In de N-wegen hebben we als provincie al veel geïnvesteerd. De regering verwacht nu dat provincies nog meer gaan bijspringen. Als het tot resultaat leidt is dat prima, we zullen alleen wel goed moeten kijken wat nog binnen onze mogelijkheden ligt.’

De VVD heeft niet alleen oog voor auto’s en asfalt: ‘We lezen in het regeerakkoord een aantal praktische oplossingen voor de verkeersproblematiek, waar we in Overijssel op kunnen aanhaken.

Het toevoegen van sprinterdiensten op het hoofdrailnet aan regionale OV-concessies bijvoorbeeld, maar ook investeren in fiets en goederenvervoer.’

Economie

Werk en een krachtige economie blijven voor de VVD een centraal thema, zegt Joosten: ‘We moeten ons sterk blijven maken voor een aantrekkelijk investerings- en vestigingsklimaat. Zo blijven we banen en bedrijven aantrekken naar Overijssel en blijven zij hier ook. Daarbij kan de Brexit nieuwe kansen bieden, als we tenminste een extra inspanning plegen om bedrijven hier naartoe te halen.’

De regering wil het MKB een krachtiger rol geven in het innovatiebeleid: ‘De sector is voor Overijssel zeer belangrijk, we willen graag me ze om tafel om te bezien hoe we dat samen handen en voeten kunnen geven. Het MKB zorgt voor veel werkgelegenheid. Tegelijk moeten we erkennen dat niet iedereen zal kunnen deelnemen aan het arbeidsproces, hoewel wij als VVD altijd zullen inzetten dit percentage zo klein mogelijk te maken. Mocht participatie via arbeid niet mogelijk zijn, dan is maatschappelijke participatie het (tijdelijke) alternatief. Een bijdrage leveren aan de maatschappij levert niet alleen de samenleving wat op, ook helpt het iemand in zijn of haar ontwikkeling. Op dit moment wordt gewerkt aan een bijstelling van het beleid. Wij zijn benieuwd naar de uitwerking op inhoud, maar ook op de rollen die hier voor de verschillende partijen – voor de Provincie, voor gemeenten, voor onderwijs en ondernemers.’

Lees de hele bijdrage van John Joosten in de bijlage.