‘’Schouder aan Schouder’’


‘’Schouder aan Schouder’’

 

Vandaag is het nieuwe coalitieakkoord ‘schouder aan schouder’ aangeboden aan De Provinciale Staten van Overijssel. Schouder aan schouder gaan we de komende jaren aan de slag om Overijssel nog mooier te maken!

 

MKB vriendelijkste provincie De economie groeit en de VVD zet zich de komende vier jaar dan ook volop in voor een nog sterker MKB en een circulaire economie. De coalitie heeft de ambitie om van Overijssel de MKB vriendelijkste provincie te maken. Dit is een ambitie die vraagt om investeringen in vestigingsplaatsen, bereikbaarheid en een goede samenwerking met het bedrijfsleven.

 

Bouwen, Bouwen, Bouwen

 

We zorgen dat de ruimtelijke keuzes zo goed mogelijk passen bij alle opgaven; we houden rekening met de behoeften en mogelijkheden van onze inwoners en ondernemers. De VVD wil de woningbouw versnellen waarbij we gebruik maken van de al opgebouwde netwerken en van de gesloten woondeals. Zo we streven naar voldoende betaalbare, energiezuinige en duurzaam gebouwde huur- en koopwoningen, zodat de doorstroming op de woningmarkt op gang komt. Waar mogelijk bouwen we door 'inbreiding', waar nodig bouwen we door uitbreiding tegen de bestaande kernen aan. De VVD wil ruimte geven aan ondernemers en bedrijventerreinen die aantoonbaar bijdragen aan onze economie.

 

Energie en water

 

De VVD wil een duurzaam en betrouwbaar systeem voor water en energie. Daarvoor maken we als provincie nu keuzes om in de toekomst ook zeker te zijn van water en energie. Het zijn keuzes waarvan we het effect pas later merken. Hiermee voldoen we ook aan onze wettelijke taken, die zowel het aanbod van water en duurzame energie als over de ruimtelijke inrichting betreffen. Hierbij zijn water en bodem sturend. Voor de VVD is het belangrijk dat wij vooruit kijken. Daarom zijn wij erg blij dat er gewerkt gaat worden aan een energievisie voor na 2030, waarin alle energiebronnen worden meegenomen!

 

Veilig en snel van A naar B

 

Voor de leefbaarheid en economie van onze provincie vindt de VVD het belangrijk dat er een goede bereikbaarheid is. Hierbij gaat om het netwerk van (vaar)wegen, fietspaden, bus- en treinverbindingen. Daarvoor zijn investeringen nodig. Deze investeringen zorgen voor, verbetering van de verkeersveiligheid, betere bereikbaarheid en het beheer en onderhoud van onze infrastructuur.

 

Om een goed bereikbare provincie te blijven, moeten wij er in Den Haag op aan blijven dringen dat N50 en N35 zo snel mogelijk worden aangepakt. Ons streven is dat er in deze coalitieperiode een begin gemaakt wordt met de aanpak van beide wegen. Daarnaast staat de financiering van het openbaar vervoer onder druk. De kosten zijn toegenomen en de opbrengsten zijn niet helemaal hersteld na de corona-periode. Dit alles vraagt om heldere keuzes.

 

Ons platteland

 

Wanneer we kijken naar de opdracht op het gebied van agrarisch perspectief, leefbaar platteland én natuurherstel, dan is het voor de VVD belangrijk dat we gebruik maken van lokale kennis en kunde. Hierbij willen we innovatie en gemeentegrensoverschrijdende samenwerking stimuleren. Bovendien vinden wij het belangrijk dat de natuur vrij toegankelijk moet zijn, zodat iedereen daar zoveel mogelijk van kan blijven genieten.