UPDATE ‘Erfcoaches juist nu!’ en beantwoording Schriftelijke vragen Wonen & Zorg

Spreektekst Dinand Leferink tijdens de Commissie Ruimte & Wonen


"Voorzitter bij deze wil ik ook graag als penvoerder van de aangenomen motie “Erfcoaches juist nu!” reageren op de brief van 26 oktober waarin GS ons nader heeft geïnformeerd over de afwikkeling van deze motie “Ervencoaches juist nu!” zoals onze fractie deze samen met andere partijen heeft ingediend bij de behandeling van de perspectiefnota. Mijn verzoek aan u deze bijdrage over te dragen aan de verantwoordelijke gedeputeerde. 


Uit de brief maak ik op dat er een plan wordt uitgewerkt voor 2022-2023. Daarnaast zal er worden gekeken naar integraliteit en hoe de taken van erfcoaches te herdefiniëren en te herpositioneren. De brief bevestigt tevens onze insteek op de motie van destijds, eerst meten, want meten is weten. De opbrengst is helder, de verschillen van inzet loopt per gemeente sterk uiteen. 

Het is nu aan GS om in het vervolgtraject samen met de gemeenten te komen tot een effectieve uitvoer en werkzaamheden van de erfcoaches. Op die manier kan er ook zoveel mogelijk op specifieke situaties worden ingespeeld. Immers de erfcoaches kennen hun omgeving, hun regio en zijn de onafhankelijke specialist aan tafel. Met andere woorden als wij als Provincie een gebaar willen maken, kunnen we ook wat terugverlangen van de gemeenten. Een goede verdeling van taken zoals specialisme op het gebied van Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof zou daar een goed voorbeeld voor zijn. Ik heb er alle vertrouwen in dat we wat dat betreft de goede koers te pakken hebben. Tot zover dit onderwerp”.

 

Wonen en Zorg 

“Voorzitter, gisteren bij aanvang van mijn voorbereiding op deze commissie ontving ik de antwoorden op mijn schriftelijke vragen van 30 september jl. Waarvoor mijn hartelijke dank. Het betreft de vragen waarbij wij als VVD-fractie onze zorg hebben uitgesproken over de woonproblematiek met betrekking tot huisvesting voor senioren in combinatie met zorg. 

We zijn content met de antwoorden waaruit blijkt dat GS onze zorgen deelt en dat met name een goede begeleiding van senioren om Wonen en Zorg een stevige plek heeft en moet behouden op de Regionale woonagenda en een podium tijdens het Provinciale netwerk de Woonkeuken. Naast nog enkele toezeggingen zijn wij blij te constateren dat GS een rol wil spelen om het reeds ingezette Regioteam project ook na 31 december a.s. navolging te willen geven. 

 

Tot slot voorzitter: Voor het overige is de VVD content met de begroting op het onderwerp Ruimte, Water, Leefbaar Platteland en hebben wij verder geen vragen aan GS”. 

 

Met vriendelijke groet,

Dinand Leferink
Woordvoerder Ruimte & Wonen