De uitvoering van de RES gaat van start, we kijken kritisch mee en nemen ook onze verantwoordelijkheid

Voorzitter,

 

"Tijdens de commissievergadering ter voorbereiding van de besluitvorming op het voorliggende stuk, hebben wij een pittig debat gevoerd, waarbij wij ons kritisch opgesteld hebben over de gevolgen bij een positief besluit.

 

Dit leverde ons vanuit een aantal fracties onterecht de kritiek op dat wij ons niet aan het landelijk commitment om 35 Tw/U om te vormen naar duurzame energie zouden houden en daarmee de afspraak, vastgelegd in ons eigen provinciaal coalitieakkoord. Ik wil nogmaals benadrukken dat deze interpretatie absoluut onjuist is, ons commitment staat als een huis, bij de VVD is afspraak, afspraak, maar dat betekent nog niet dat wij kritisch mogen zijn over eventuele ongewenste gevolgen, dit staat helemaal los van de verplichting die we zijn aan gegaan.

 

Voorzitter, in de opmaat van de commissie en tijdens de commissie hebben wij onze zorgen uitgesproken over de rol van de provincie in het geval de individuele gemeentes of RES-regio’s niet aan de realisatie van het bod dat nu voor ligt, kunnen of willen voldoen.

 

Onze concrete vraag was: zijn wij als provincie automatisch verantwoordelijk om het betreffende bod over te nemen, m.a.w. zijn wij verplicht dan een PIP uit te voeren?

Dit zou naar onze mening onlogisch zijn, omdat het uiteindelijk een opdracht van het Rijk aan de gemeentes is en wij als provincie toezichthouder zijn en moeten faciliteren waar dat mogelijk is.

 

De gedeputeerde heeft ons, tijdens de commissievergadering wel gerust kunnen stellen, voor alle duidelijkheid nog even op een rijtje ter bevestiging door het college:

 

1.     Er is een commitment, ook van ons, dat er 35 Tw/U getransfereerd moet worden naar niet duurzame naar duurzame energieopwekking

2.     De rol van de provincie is samen te werken met gemeentes en hen te ondersteunen waar mogelijk, ook als de gemeentelijke plannen niet gerealiseerd worden

3.     Er in het geval dat gemeentes niet aan hun bod voldoen wij als provincie niet automatisch het stokje overnemen maar in overleg gaan om mee te helpen toch te realiseren

 

Met deze interpretatie kunnen wij instemmen met het voorstel. Over de invulling en realisatie van de plannen komen we nog zeker te spreken, waarbij wij, zoals al vele malen gemeld, rekening willen houden met gezondheid aspecten en het noodzakelijk bouwen van woningen ook aan de randen van dorps en stadskernen. 

 

Dit laatste is, zoals gezegd, uitvoering en staat los van het nu te nemen besluit".