Regionale Energie Transitie, gezondheid inwoners voorop

Tijdens de Statenvergadering van woensdag 28 april ligt het voorlopig ontwerp RES-regio Twente 1.0 en het Hoofdlijnenakkoord RES-regio West-Overijssel ter instemming voor. De twee RES-regio’s hebben op basis van de in december 2019 vastgestelde Startnota’s toegewerkt naar de nu voorliggende producten. De VVD dient woensdag een motie in omdat zij het voorliggende document wil zien als Koersdocument. 

Respecteer autonomie gemeenten

Woordvoerder RES Lex Schukking: “Wij zien de RES 1.0 als een stap in een reeks van stappen die al gezet zijn en nog gezet gaan worden op weg naar 2030. De koers is geformuleerd. Nieuwe ontwikkelingen en inzichten in de energietransitie kunnen leiden tot aanpassingen in de energiestrategie en de manier waarop die vorm kan krijgen”. En daarom willen de liberalen het document niet in beton gieten.
 De VVD wil de inbreng van de gemeenten zoveel mogelijk respecteren. Laat gemeenten samen met haar inwoners aan de slag gaan om het bod verder uit te werken.


Oog voor leefbaarheid in steden, dorpen en op het platteland
Stimuleer bottom-up initiatieven en houd daarin rekening met volksgezondheids-aspecten. Schukking: “Wij roepen in onze motie dan ook op om bij de verdere invulling van de Omgevingsvisie rekening te houden met de volksgezondheids-aspecten waar het gaat om het plaatsen van windturbines in relatie tot afstanden van stads- en dorpskernen. En in de plannen niet alleen rekening houden met bestaande wijken maar ook met toekomstige woningbouw met daarbij een scherp oog voor de leefbaarheid en vitaliteit in de steden, dorpen en op het platteland. Het is goed om rekening te houden met het milieu, daarom staan wij ook achter de landelijke opgave, het moet alleen niet ten koste gaan van de gezondheid van onze inwoners!