De VVD vraagt om een afwegingskader met een routekaart klimaatadaptatie.

Spreektekst woordvoerder Water Kees hofstee over het Investeringsvoorstel Hitte-, Droogte & Wateroverlast. 


Voorzitter, Overijssel moet investeren in maatregelen om de negatieve effecten van hitte, droogte en wateroverlast op te lossen. Het klimaat verandert en dat hebben we de afgelopen jaren in de zomer gezien. Ons landschap werd dor en droog. De inwoners en bedrijven in Overijssel hebben daar de consequenties van gevoeld. 

 

Voorzitter, in de commissievergadering hebben we al uitgebreid gesproken over het voorstel hitte, droogte en wateroverlast. We hebben in de commissie aangegeven dat we een eigen Overijsselse provinciale visie op ons klimaatbeleid missen. We zijn op zoek naar inzicht en het fundament onder de maatregelen. U heeft daarop een set bijlagen gestuurd, de paraplu op het beleid en we zijn ook uitgebreid ge├»nformeerd over hoe de provincie haar rol vervult. Dank daarvoor. 

 

Duidelijk is dat klimaatadaptatie complex is en dat we met de benoemde maatregelen aan de slag moeten. Dit vraagt om samenhang in beleid. Dat is nodig om deze integrale opgave op te kunnen pakken. 

 

We zien veel beleidsdocumenten en brieven, maar vinden het lastig om deze te ontrafelen en in samenhang te brengen en vragen daarbij uw hulp. Hoe ziet u de samenhangende provinciale lijn, wat is de te volgen route? Hoe verhouden de verschillende beleidsproducties zich tot elkaar? Kortom: hoe ziet onze routekaart en het afwegingskader eruit? Hoe maken we keuzes? Vandaar onze behoefte aan een heldere samenhangend Overijssels afwegingskader en goede routekaart. We willen niet verdwalen. Kunt u ons helpen met deze zoektocht?

 

Voorzitter, wij denken dat een afwegingskader en een routekaart als middel veel inzicht kan geven. Niet alleen aan ons, aan alle partners waar we mee werken en aan onze opvolgers. 

 

Het kan de samenhang laten zien in alle plannen die we, niet alleen op de korte termijn, maar ook op de middellange en de lange termijn moeten uitvoeren. Een routekaart kan ook inzicht geven in het netwerk en de rol die we in de verschillende samenwerkingsverbanden hebben. Ik denk dan aan de relatie met bijvoorbeeld waterschappen, gemeentes, bedrijven, enzovoort.

 

Voorzitter, wij denken dat de routekaart ons, kan helpen om goed te communiceren over klimaatadaptatie en er zo voor te zorgen dat ons geld aan de geformuleerde doelen wordt ingezet. Het is een hulpmiddel dat in combinatie met een afwegingskader kan helpen om te bepalen wanneer we welke effecten kunnen bereiken. We moeten en willen kunnen meebewegen met de veranderingen van het klimaat in onze provincie.