Statenvoorstel “Opmaat naar de Omgevingsvisie”

Tijdens de Statenvergadering van woensdag 31 maart 2021 wordt het Statenvoorstel “Opmaat naar de Omgevingsvisie” vastgesteld. Met het vaststellen van de opmaat naar nieuw beleid kan de fase van beleidsvorming met Provinciale Staten en partners starten. De planning is om in november 2022 het nieuwe omgevingsbeleid (Omgevingsvisie en Omgevingsverordening) voor vaststelling voor te leggen aan Provinciale Staten.


Met de basisinzichten die de afgelopen jaren zijn opgedaan, start nu, door middel van parallelle sessies, de opmaat naar beleid. In deze sessies worden ambities bepaald, doelen geformuleerd en bespreken we welke koers we willen gaan ‘varen’. Het uiteindelijk doel is het creëren van samenhangend beleid voor de nieuwe Omgevingsvisie.

 

Woordvoerder Leferink: “de herziening van de Omgevingsvisie is een langdurig en intensief traject. Een traject dat ons allemaal raakt……elke inwoner van onze Provincie. Ik zal daarom ook fors inzetten op het participatietraject. Het informeren van inwoners alleen is wat mij betreft niet voldoende. Zij moeten betrokken raken bij de toekomstige veranderingen van hun leefomgeving”. We doen dat als provincie samen met partners vanuit de volgende ‘grote uitdagingen’: 

 

1: Klimaatadaptatie, mitigatie en duurzame energie 

2: Perspectief voor de landbouw en ontwikkeling van natuur 

3: Verstedelijking en mobiliteit

Verantwoordelijke gedeputeerde Monique van Haaf voegt eraan toe: “Ik ben blij en trots dat we met het voorstel “Opmaat naar Beleid” zorgvuldig zijn geweest en in de commissievergadering is besloten het gehele voorstel als een hamerstuk te agenderen, dat geeft de eensgezindheid en de intentie in de Staten weer om samen tot een goed en werkbaar eindproduct te komen”. Voor meer informatie voor inwoners en partners, zie link: https://www.overijssel.nl/onderwerpen/omgeving/omgevingsvisie/