Meten is weten

De VVD diende afgelopen donderdag met succes een motie in waarmee ze beoogt de duizenden projecten die momenteel stilliggen ten gevolge van de stikstofcrisis vlot te trekken. Om dit te bereiken wil de VVD zo snel mogelijk lokaal inzicht krijgen in emissies bij ondernemers en inzicht krijgen in de effecten van emissie- reducerende maatregelen. Bij de behandeling van de Perspectiefnota op 1 juli aanstaande heeft de VVD daarvoor de motie ‘Meten is Weten’ ingediend.

 

Stikstof is een heet hangijzer sinds de Raad van State in mei 2019 bepaalde dat het systeem waarmee de overheid de uitstoot hiervan reguleerde in strijd is met natuurwetgeving. Sindsdien ligt de vergunningverlening voor projecten die leiden tot stikstofuitstoot vrijwel stil. Het gaat om duizenden projecten, van het uitbreiden van veehouderijen, de aanleg van wegen tot het bouwen van woningen. De VVD wil dat er weer ruimte ontstaat om te ondernemen! 

 

Daarom roept zij Gedeputeerde Staten van Overijssel op om te onderzoeken of de provincie kan aansluiten bij bestaande pilots waardoor een scherper inzicht gaat ontstaan in de beschikbare stikstofruimte zodat er weer plannen kunnen worden opgepakt. Een groot aantal partijen zien het belang van de motie in en tekenen mee, te weten: SGP, CU, CDA, PvdA, PvdT, FvD en GO.

 

Woordvoerder Landbouw & Natuur Anneriek Schönbaum: “Het One Planet Researchcentrum bijvoorbeeld – een samenwerkingsverband van Wageningen University & Research, Radboud en IMEC – werkt aan het ontwikkelen van een sensoroplossing waarmee in netwerkverband heel fijnmazig, dus dichtbij de bron, met goedkope sensoren de stikstofemissies digitaal gemeten en onderzocht kunnen worden.” 

 

One Planet Research Center heeft de ambitie om deze technologie via pilots in de provincie Overijssel en Gelderland zowel landelijk als Europees uit te rollen. Vanuit One Planet wordt met TNO onderzocht hoe op termijn ook satellietwaarnemingen toegevoegd kunnen worden aan de fijnmazige stikstofmetingen die het sensornetwerk oplevert. One Planet werkt samen met RIVM en de data kunnen ook internationaal worden uitgewisseld. 

Wat zullen agrarische ondernemers hier in de toekomst aan hebben? 

Woordvoerder Anneriek Schönbaum: “Er wordt gemeten op meer locaties, dichter bij de bron met goedkopere sensoren. Dit leidt tot een goed inzicht in de stikstofproblematiek zodat boeren en andere ondernemers inzicht krijgen in het effect van maatregelen die ze treffen om uitstoot te verminderen”. 

 

Anneriek Schönbaum: “Ondernemers kunnen op basis van feitelijke metingen op een betere wijze meer (kosten-) effectieve maatregelen nemen en zo een bijdrage leveren aan het terugbrengen van de stikstof uitstoot. Daarnaast moet de meetnetwerk technologie op termijn ook toegankelijk gemaakt worden voor de inwoners, zodat iedereen kan zien hoe het er met onze luchtkwaliteit voor staat. Remkes schreef in zijn onlangs verschenen rapport “Niet alles kan overal” en dat klopt, maar laten we dan, op basis van gedegen metingen, gaan ontdekken waar de ruimte zit en waar het wel kan!”