Zo snel mogelijk van start met schadeherstel woningen Kanaal Almelo-De Haandrik

Spreektekst tijdens PS-vergadering


Voorzitter

 

"Het waren heftige weken en nog zwaardere dagen voor we vandaag aan de bespreking van dit onderwerp kunnen beginnen. Om met een stichtelijke spreuk van Nelson Mandela te beginnen: “Negotiation and discussion are the greatest weapons we have for promoting peace an development”

 

De geschiedenis vanaf 2012 hoef ik hier niet meer te herhalen, die is genoegzaam bekend en al door velen verteld. De schade die in het gebied is ontstaan is indrukwekkend, bij de bezoeken en de gesprekken die wij hebben mogen voeren met de bewoners, vaak in hun eigen huis en leefomgeving, hebben overduidelijk gemaakt welke persoonlijke ellende dit met zich meebrengt, wij zijn, in het bijzonder, de Stichting Kant nog Wal dankbaar voor de opbouwende wijze waarop zij ons rondgeleid en ingelicht hebben.

 

De onderzoekbureaus Deltares en TNO hebben naar onze mening hun onderzoek keurig binnen de gestelde opdracht, mede opgesteld door de bewoners zelf, uitgevoerd, daarover geen enkele twijfel. In een aantal gevallen is het duidelijk dat schades door de uitgevoerde werkzaamheden veroorzaakt zijn, in vele gevallen zijn er twijfels en er zijn ook schadegevallen waarvan de oorzaak nu niet achterhaald is.

 

Navraag bij deskundigen leerde ons dat verdere schade veroorzaakt door werkzaamheden niet waarschijnlijk zijn, maar ook niet uit te sluiten.

Voorzitter, dit stelt de VVD-fractie niet gerust, ook als er andere, niet direct of indirect door werkzaamheden veroorzaakte schades optreden, zouden we de redenen hiervoor moeten kennen.

 

Omdat er voor verdere analyse onvoldoende gegevens zijn, zijn wij blij met de toezegging die het college al in de commissievergadering deed dat er een monitoring naar verdere grondwater bewegingen zal plaatsvinden en indien nodig, daarna nader onderzoek zal volgen

 

In afwachting hiervan is ook de VVD-fractie van mening dat we nu direct moeten starten met een hulpprogramma voor omwonenden, zowel financieel als uitvoering ondersteuning, als dat laatste gewenst is. Wij zijn blij met de toezegging dat er, na schadebeoordeling door een onafhankelijke expert, er bij geschillen een ombudsman zal worden ingeschakeld, zodat juridische procedures kunnen worden voorkomen.

 

Naar aanleiding van het gezegde kom ik tot de amendementen en moties die de VVD-fractie mede indient. Het gaat hier om het hulpprogramma zelf en toekomstige acties.  

-       Tijdens de commissievergadering van 24 juni heeft de VVD-fractie gemeld van mening te zijn dat de voorgestelde financiële hulp d.m.v. een renteloze lening praktisch op bezwaren stuit. Gezien de inkomensstructuur van de bewoners vaak beneden modaal en al een bestaande hypotheek hebben, het voorstel zou met een extra financiële last tot problemen leiden, maar ook bij de provincie, het zouden oninbare vorderingen worden, waarmee geen enkele partij gebaat is. De gedeputeerde daagde ons uit met een ander voorstel te komen, dit hebben wij in het amendement schaderegeling vastgelegd en ook de toekenningsmogelijkheid verruimd

-       Al eerder gaven wij aan zorgen over de toekomst van het gebied te hebben, de toezegging dat er een monitoring zal plaatsvinden naar verdere gebiedsbeweging is een goede, mocht daar aanleiding toe zijn, volgt daarna nader onderzoek. In het besluit is een bepaling opgenomen die verder generiek onderzoek uitsluit, met het tweede amendement wordt deze uitsluiting weggenomen 


-       Het is belangrijk dat gedupeerden hulp aangeboden krijgen in het traject van het schadeherstel zoals collega Nooter beschrijft, vandaar de motie Regie schadeherstel Kanaal Almelo de Haandrik

-       Eerder benoemde ik al de toezegging over monitoring naar grondwater bewegingen van het gebied, in de motie Monitoring kanaal Almelo-de Haandrik is dit nader uitgewerkt.

-       In het collegevoorstel wordt er onvoldoende rekening gehouden met de relevante belangen van anderen dan pandeigenaren, denk aan huurders van particuliere en bedrijfspanden, ook zij dienen een mogelijkheid te hebben relevante schades te melden. Dit leidt tot de derde mede ingediende motie.

 

Voorzitter, De VVD-fractie realiseert zich dat he totale proces nog lang niet ten einde is, maar het is van het uiterste belang dat er d.m.v. een statenbesluit een onmiddellijke start gemaakt gaat worden met het oplossen van de problemen. Voor verdere uitwerking en ontwikkeling van ideeën hierover staat de VVD-fractie voor zowel bewoners als college /ambtelijke organisatie , altijd ter beschikking".


Lex Schukking