Alle partijen content met Statenvoorstel Startnotitie focus/bandbreedte ‘Omgevingsvisie Overijssel Herziening’

Afgelopen woensdag stond het Statenvoorstel Startnotitie ‘Omgevingsvisie Overijssel’ op de PS-agenda. Wat de VVD betreft een prima voorstel! Gelukkig dachten de andere partijen er ook zo over en daardoor stond het Statenvoorstel van onze Gedeputeerde Monique van Haaf, als hamerstuk op de agenda. Op 23 april heeft Minister Ollongren een brief aan de 2e Kamer gezonden met de titel ‘Regie en Keuzes in het Nationaal Omgevingsvisiebeleid’. De minister dringt daarbij aan op een daadkrachtige samenwerking tussen de verschillende overheidslagen. Dit klinkt de VVD als muziek in de oren!

Een van de speerpunten is de woonopgave: Voor 2030, dat lijkt ver weg, maar met voorbereidingen is er nog amper 8 jaar te gaan en zouden er op elke 7 à 8 woningen minstens 1 woning bij gebouwd moeten worden. De VVD dringt hierbij nogmaals aan op daadkracht en snelheid, waarbij zorgvuldigheid een pre is, maar stroperige trajecten met regeltjes zijn wat de VVD betreft taboe!  


Voor wat betreft het waterbeheer is de VVD blij met de toezegging van GS dat er in de herziening van de Omgevingsvisie sprake zal zijn van een meer gebiedsgerichte benadering waardoor voor de droge zandgronden ook de focus gelegd zal worden op de verdrogingsopgave. 

 

De VVD is eveneens content dat in de herziening een herbezinning is ingebouwd als het gaat om sturing op Retail voor wat betreft de vestiging van Retail op perifere locaties zoals bedrijventerreinen. GS heeft in de beantwoording van de vragen van de VVD onderkend dat de huidige situatie met betrekking tot Corona van invloed is op de betrokkenheid van Overijssel in het traject van de Herziening Omgevingsvisie. Wij zijn blij te constateren dat er door GS extra inspanning zal worden geleverd om alle partijen zoals gemeenten, waterschappen, inwoners consequent te blijven betrekken. 


Participatie en communicatie is erop gericht om zowel strategische partners en stakeholders als ook de inwoners van Overijssel in brede zin (jong en oud) de gelegenheid te bieden om het proces te volgen, actief een inbreng te leveren en te reageren op voorstellen, om vervolgens met elkaar in gesprek te gaan. De VVD zou het daarbij op prijsstellen dat gebruik wordt gemaakt van zowel fysieke participatievormen alsook van digitale participatievormen. Bij deze vorm is er wellicht minder ruimte voor verdieping en nuance, maar je bereikt wel een grotere groep. Daarom geloven wij in de combinatie van deze twee. 


Regeren is vooruitzien. Maar hoe kijk je vooruit en hoever? En wat doe je dan met die toekomstverwachtingen? Om op deze vraag een antwoord te vinden zou het Trendbureau Overijssel ons in het kader van de herziening mee kunnen nemen op reis naar de toekomst van Overijssel op diverse kerntaken. De VVD heeft alvast haar koffers gepakt om deze reis samen te maken!