Het platteland verandert momenteel sneller dan de stad!

Woensdag 3 juni jl. stond het 'Actieplan Leefbaar Platteland' op de agenda van de Staten. Onderstaand de bijdrage van woordvoerder Ruimte & Water Dinand Leferink.

 

“Voorzitter, de VVD is blij met de toezegging van GS dat het Wetenschappelijk kader waar in het stuk over gesproken wordt er op 1 september zal liggen. Ik zou het dan ook prettig vinden dat na het vaststellen van het voorliggende besluit de wetenschappers voortvarend aan de slag gaan. Het doel van een Leefbaar platteland is om initiatieven te ondersteunen die op een samenhangende, toekomstbestendige wijze de gebied opgaves aanpakken, die raken aan de leefbaarheid. 

 

Vanuit leefbaar platteland zal dit met name op het proces gericht zijn. Maar voor de inhoudelijke thema’s werken we als provincie samen met andere programma’s. Vraag: Kan GS aangeven wat zij bedoelt met ‘samenwerken met andere programma’s en welke programma’s zijn dat naast o.a. de Stadsbeweging? ”De VVD constateert in de beantwoording van onze vragen dat het GS de afgelopen maanden meer dan eens duidelijk is geworden hoe belangrijk sociaal- en maatschappelijke initiatieven zijn zoals die van bv Stimuland en Overijsselse Verenigingen van Kleine Kernen. Ik ben blij met de toezegging van GS dat zij erkent dat zij partijen in deze barre tijden gaat en blijft ondersteunen. 


Voorzitter tot slot nog een aanvullende vraag: 

De Covid-19 heeft impact op ons allemaal, met name ook op het gebied van o.a. onze Economie, Cultuur & Sociale Kwaliteit, maar ook op denkwijze van ons als politici als leden van de PS van OV. Het vraagt omdenken. GS gaf in de beantwoording aan dat zij voornemens is om het investeringsvoorstel in een aantal tranches open te stellen, en dus niet in één keer. Dat biedt dan ruimte om te kijken of naar aanleiding van de Corona-maatregelen het toetsingskader en de voorwaarden die worden gesteld bij aanvragen aan te passen en te herijken indien nodig. De VVD vraagt zich af wie, wanneer en welke criteria het toetsingskader bepalen om tot openstelling van de volgende trance over te gaan? Tot zover.