Aanpak verloederde vakantieparken hoog op de VVD agenda!

Vandaag stond de beleidsaanpassing Provinciaal Omgevingsbeleid voor Verblijfsrecreatie op de agenda van de Staten. Onderstaand de bijdrage van woordvoerder Ruimte & Water Dinand Leferink.

 

“Voorzitter, de problematiek op vakantieparken is een onderwerp dat hoog op de politieke agenda staat. Ik ben blij te constateren dat GS in antwoord op mijn schriftelijke vragen heeft toegezegd dat zij de mening deelt dat er spoedig een provincie-dekkende aanpak moet komen voor de minder-vitale vakantieparken in Overijssel. Gezien de actuele problematiek als gevolg van de Covid-19 crisis rondom onder andere de huisvesting van diverse doelgroepen waaronder arbeidsmigranten. Maar inmiddels zijn er ook meerdere COVID-19 gerelateerde oorzaken waardoor inwoners hun woning kwijt zijn geraakt (faillissement of werkloosheid) en daarom is het goed dat wij als PS vandaag instemmen met het voorliggende voorstel. 

 

Daarmee is het geldend beleid en kan het worden toegepast. In de eerstvolgende actualisatieronde zal het beleid dan integraal opgenomen worden in de Omgevingsvisie en verordening zoals onder besluit punt 2 en 3 is opgenomen.Voorzitter tot slot:  De VVD zet zich al jaren in voor het meer bewoonbaar maken van recreatiewoningen. Dat doen we omdat op deze manier de druk op de woningmarkt verlicht wordt. Daarbij zien we dat de maatschappelijke problemen op vakantieparken zonder toekomstperspectief toenemen. Criminele en ondermijnende activiteiten krijgen hier voedingsgrond. U zult begrijpen dat we instemmen met dit voorstel, omdat hiermee deze problemen voor een deel worden aangepakt. We zijn bovendien blij dat solitaire woningen een andere bestemming kunnen krijgen, zodat mensen hier kunnen blijven wonen.  De vakantieparken krijgen weer een toekomst, ondernemers kunnen hun begroting rond krijgen en mensen hebben een fijne plek om te wonen en recreëren. Dank u wel”.