De VVD is verheugd over het Statenvoorstel 'Impuls voor Natuur'

De VVD is verheugd over deze Impuls voor Natuur en de bijna 10 miljoen die hiervoor in het coalitieakkoord is opgenomen. De doelstelling van het Statenvoorstel is om natuur voor mensen centraal te stellen. De VVD is van mening dat er geen 'hek om de natuur moet' maar dat mensen ervan moeten kunnen genieten. Het optimaal beleven door het dichtbij te brengen en er onderdeel van te zijn. 

Het voorstel behelst dat er beplanting in bebouwd gebied wordt gebracht onder andere door het vergroenen en verduurzamen van schoolpleinen. Schoolprojecten waarbij kinderen zelf groenten verbouwen en plantjes kweken, zijn voor sommige kinderen een eerste kennismaking met natuur en hopelijk: een opmaat om later een kijkje in de ‘echte’ natuur te nemen. Ook het vergroenen van dorpen en van steden vindt de VVD een hele goede zaak, het is tenslotte wetenschappelijk aangetoond dat dit een belangrijk positief effect heeft op het leefklimaat en de gezondheid van mensen. Het voorstel verbindt natuur en economie en het biedt ruim voldoende perspectief om kruisverbanden te kunnen leggen met toerisme, recreatie, landbouw, plattelandseconomie en leefbaarheid. Ook biedt het koppelkansen met klimaatadaptatie en infrastructuur via bestaande programma’s. Daarmee is het een voorstel dat ook breed draagvlak en integraliteit creëert voor meerdere sectoren.

 Overijssel heeft aldus het CBS op 1000 inwoners maar liefst 40! hectare bos en natuur. Even ter vergelijking: in bijvoorbeeld Noord-Holland bedraagt dit slechts élf hectare per 1000 inwoners. Deze natuur en de biodiversiteit wil de VVD graag koesteren én versterken. En derhalve zijn we blij met de investeringen van 2 miljoen voor het verbeteren van de biodiversiteit. We zijn blij met 3 miljoen voor landschapsbeheer. Binnen dit landschapsbeheer ziet de VVD ook een rol weggelegd voor agrarisch natuurbeheer en particuliere grondeigenaren, want boeren en buitenlui zijn belangrijke ondernemers in onze Overijsselse economie, die een bijdrage kunnen leveren aan een gezonde balans tussen economie, ecologie én het behouden van de biodiversiteit. De VVD stemt daarom graag in met dit Statenvoorstel en kijkt uit naar de verdere uitwerking van de plannen en de jaarlijkse evaluatie zoals reeds, op verzoek van de VVD, is toegezegd door de Gedeputeerde.