VVD: Samen optrekken om de regie te behouden in de Regionale Energietransitie

Het veranderende klimaat brengt uitdagingen met zich mee, wegkijken is geen optie! Het kabinet heeft, om in 2030 aan de klimaatdoelen te voldoen, Nederland opgedeeld in 30 energieregio’s. Deze regio’s zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het opwekken van 35 TWh. hernieuwbare energie. Binnen de energie-regio’s worden de afspraken uit het klimaatakkoord concreet uitgewerkt en ingevuld. Overijssel is verdeeld in de regio’s West-Overijssel en Twente. Daar werken Overijsselse gemeenten, provincie Overijssel, Waterschappen en Netbeheerders samen met maatschappelijke organisaties, energiecoöperaties, bedrijven en jongeren uit de regio om invulling te geven aan de Regionale energiestrategie (RES). Maatschappelijk draagvlak, ruimtelijke inpassing en kostenefficiëntie zijn hierin belangrijke pijlers.

 

Uit een recent artikel in de Stentor bleek dat een aantal gemeenten niet heeft ingestemd met de startnota van de RES. Dit baart de VVD zorgen. In deze transitie wordt naast draagvlak van onze inwoners, expliciet rekening gehouden met de ruimtelijke kwaliteit van Overijssel - waarbij dus nadrukkelijk en gezamenlijk wordt overwogen waar windmolens en zonnepanelen wel en niet worden geplaatst. Woordvoerder Milieu & Energie Yvonne Koolhaas: ‘Om de regie te kunnen behouden, moeten we hierin samen optrekken.  Op die manier geven we in gezamenlijkheid invulling aan afspraken’. De VVD heeft, door middel van Schriftelijke Vragen, haar zorg geuit aan het College van GS. Zij heeft de volgende vragen gesteld: 

 

  1. Is GS bekend met bovenstaand artikel waarin wordt beschreven dat Rijssen-Holten en Hof van Twente niet (gaan) instemmen met de RES-startnota?
  2. Weet GS of er meer gemeenten in Overijssel zijn die het overwegen niet in te stemmen met deze RES-startnota?
  3. Wat is de mening van GS over het niet instemmen van deze gemeenten?
  4. Kan GS aangeven of zij een risico ziet in het borgen van de ruimtelijke kwaliteit van Overijssel op het moment dat er geen gezamenlijk plan wordt opgesteld vanuit de RES- regio’s, maar dat gemeenten met losse plannen komen?
  5. Op welke manier zet GS zich in om te komen tot 1 RES-strategie in Twente en West- Overijssel, waar alle gemeenten bij betrokken zijn?

 

De VVD roept op elkaar te blijven ‘vasthouden’ in deze energietransitie om grip en regie te behouden zodat maatschappelijk draagvlak en ruimtelijke inpassing gewaarborgd blijven.