VVD: “We willen onze planeet graag goed achterlaten maar willen de inwoners van Overijssel er niet nodeloos voor laten bloeden”

Het veranderende klimaat brengt uitdagingen met zich mee, wegkijken is geen optie! De VVD wil wel haar gezonde, boerenverstand blijven gebruiken en niet de inwoner op laten draaien voor allerlei extra kosten. Woordvoerder Milieu & Energie Yvonne Koolhaas: “We willen dat gaan doen op een manier die voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. Wij willen particuliere woningeigenaren geen verplichtingen opleggen als het gaat om energieneutraal, energiearm of gasvrij maken van woningen. Dit is voor woningeigenaren een te grote last”.

Er is dus een zorgvuldige mix nodig. Zonnepanelen, geothermie, biobrandstof, mestvergisters, waterstof, waterkracht en windmolens kunnen een bijdrage leveren. Maar bij deze grote uitdaging van nieuwe energie denken we niet in onmogelijkheden. We willen een realistische verkenning naar de vestiging van een kerncentrale. Kernenergie kan ons helpen om de energietransitie haalbaar en betaalbaar te houden voor onze inwoners. 

 

Koolhaas: “We moeten hierin een zorgvuldige afweging maken, waarbij ruimtelijke kwaliteit, haalbaar en betaalbaar als ook effectiviteit, continue een rol spelen. Wij denken dat een kerncentrale voldoet aan de genoemde punten. Eén kerncentrale levert evenveel stroom als 6000 windturbines maar past op een voetbalveld. Stroom uit een kerncentrale is goedkoper dan die uit windmolens. En het is, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, een veilige oplossing”. 

 

De VVD is zich ervan bewust dat onbekend vaak onbemind maakt. Daarom organiseren we op 17 maart aanstaande vanaf 17.00 uur een informatieavond in het Provinciehuis van Zwolle, u bent van harte welkom. Onderwerpen die daar ter sprake komen zijn kernenergie op zich als ook thorium. We gaan het hebben over veiligheid, kosten/ baten, afval, medische wetenschap en kansen. 

Een kerncentrale is echter geen oplossing voor de korte termijn. Daarom heeft het kabinet (om in 2030 aan de klimaatdoelen te voldoen d.m.v. een CO2-reductie van tenminste 49% in 2030 ten opzichte van het jaar 1990), Nederland opgedeeld in 30 energieregio’s. Deze regio’s zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het opwekken van 35 TWh. hernieuwbare energie (op land) in 2030Binnen zo’n energie-regio worden de afspraken uit het klimaatakkoord concreet uitgewerkt en ingevuld. Overijssel is verdeeld in de regio’s West-Overijssel en Twente. Daar werken Overijsselse gemeenten, provincie Overijssel, Waterschappen en Netbeheerders samen met maatschappelijke organisaties, energiecoöperaties, bedrijven en jongeren uit de regio om invulling te geven aan de Regionale energiestrategie (RES). 

 

De RES is een instrument om gezamenlijk tot keuzes te komen inzake de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie infrastructuur. Maatschappelijk draagvlak, ruimtelijke inpassing en kostenefficiëntie zijn hierin belangrijke pijlers. Yvonne Koolhaas: “De bestuurlijke startnotitie is tijdens de laatste Statenvergadering positief ontvangen door de Staten. Medio maart 2021 leveren de beide regio’s de definitieve RES (1.0) op. Het is een nieuw, uniek maar ook een prachtig proces. De VVD denkt hier in kansen, denkt u met ons mee?”