Bijdrage debat Coalitieakkoord


Namens de VVD-fractie: we zijn trots en tevreden met het akkoord. Ik start met een woord van dank aan de medeonderhandelaars van het CDA, PvdA, CU en SGP en ook dank aan de ambtelijke ondersteuning en formateur, waardering voor de inzet, die was buitengewoon goed.  

Voorzitter, er ligt een kleurrijk akkoord. De brede samenstelling zorgt voor een brede vertegenwoordiging van Overijsselaars. Het akkoord ademt dat we de uitdagingen aan gaan. We niet alleen ambities hebben, maar daadwerkelijk willen leveren. We zetten onze schouders eronder en nemen verantwoordelijkheid. En we laten ruimte voor initiatief van inwoners en ondernemers. Lef, verantwoordelijkheid en ruimte dus. 

Ik gaf net aan dat de VVD trots en tevreden is. In het akkoord zijn voor ons belangrijke punten opgenomen, waar we deels ook in het duidingsdebat bij stil hebben gestaan. Ik noem een paar punten. 

In Overijssel is het fantastisch om te wonen. Veel jongeren willen hier blijven en mensen uit het westen zoeken – vooral het westelijke deel van - onze provincie op om te wonen. De druk op de markt is groot en de vraag divers. Een uitdaging die vraagt om samen met onder meer gemeenten, vastgoedeigenaren en bouwbedrijven, te kijken naar wat echt nodig is zodat we niet focussen op aantallen, maar daadwerkelijk bouwen naar behoefte voor onze inwoners.

Dat wonen is cruciaal. We gunnen mensen een fijne plek. Maar het is ook belangrijk om economisch sterk te blijven. Onze economische basis is goed. We hebben niet alleen multinationals in de provincie, maar vooral ook veel gewortelde bedrijven. Familiebedrijven en MKB’ers die de banenmotor vormen. Wij vinden het belangrijk dat mensen een baan hebben in Overijssel en dat ondernemers de juiste mensen kunnen vinden zodat zij kunnen blijven groeien. Wij zijn blij dat in het akkoord is opgenomen dat we voor de MKB’er blijven staan en ondersteuning bieden aan start en scale ups. Dat geeft nieuwe energie en houd Overijssel interessant als vestiging- en woonlocatie.

Voorzitter, om die interessante locatie te zijn heeft goede bereikbaarheid prioriteit. We zijn blij dat de regionale mobiliteitscorridor Zwolle-Enschede is opgenomen als belangrijkste opgave. En dat de N35 daarbinnen prioriteit krijgt. Afgelopen vrijdag was de tunnel bij Nijverdal even dicht en dat was zo’n moment dat je je weer realiseert welke stappen er zijn gezet en dat er tegelijkertijd nog een hoop te maken zijn. Een cruciale verbinding waarvan de VVD altijd heeft gezegd fors te willen investeren. 
Fantastisch dat we de komende jaren 120 miljoen gaan sparen voor de N35 om zo echt aan de slag te gaan. En, dat wil ik toch zeker ook niet onbenoemd laten: de opcenten worden niet geïndexeerd en mochten we extra inkomsten binnen krijgen (bijv door groei van het aantal auto’s) dan investeren we dat direct in verkeersveiligheid. Belangrijk voor de VVD.

Een van de redenen dat mensen graag in Overijssel wonen en verblijven is de diversiteit. Onze provincie kent prachtige, afwisselende landschappen. We investeren in natuur, zodat we hiervan kunnen genieten. De agrarische ondernemers in Overijssel, een zeer belangrijke sector, dragen hieraan bij. Wij hebben waardering voor deze sector en willen waar mogelijk helpen de regeldruk te verlagen en bijdragen aan innovatie en verduurzaming. 

Een andere reden dat mensen hier graag zijn is hoe we hier met elkaar omgaan en wat we organiseren. In Overijssel is er ruimte om jezelf te zijn en doet iedereen mee.  We zetten ons over de verschillen heen. En zetten we er echt met elkaar de schouders onder. Dat hebben we de afgelopen weken weer mogen ervaren. Het weer was goed, de terrassen in onze centra zaten vol, mensen zochten elkaar op tijdens evenementen zoals Ribs&Blues en de Zwolse Halve Marathon. Dit willen we blijven doen de komende periode. En we geven een extra impuls aan de ontwikkeling van het bebouwde gebied. Openbare ruimten zijn de visitekaartjes van kernen en binnensteden. Super dat we hierop investeren. 

Een ander punt is de energietransitie. Een grote uitdaging, die vraagt om verantwoordelijkheid en die economische kansen biedt. Geen torenhoge ambities, maar kijken wat realistisch is en gewoon aan de slag. Voor de VVD belangrijk dat we bij de besluitvorming rondom het Klimaatakkoord echt het Overijssels belang behartigen en kijken naar betaalbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. We tekenen niet zomaar. Geen dwingende ruimtelijke instrumenten wanneer aan landelijke afspraken is voldaan, we stimuleren initiatieven van onderop en lobbyen voor innovaties als Thorium. 

Die volle terrassen in april en mei, waar ik het net over had, de hoosbuien onlangs en de droogte periode van vorig jaar staan ons allemaal nog scherp voor ogen. Daar moeten we wat mee, zodat we hier veilig kunnen blijven wonen. Ook hier gaan we samen met partners aan de slag. 

Voorzitter, voor de VVD niet onbelangrijk dat we onze opgaven realiseren op basis van een solide financieel beleid. Waarbij we onze middelen ook echt inzetten voor het realiseren van onze ambities. Goed dus dat we een deel van onze structurele middelen her-prioriteren. 

 4 jaar is lang. Dit akkoord vraagt om verantwoordelijkheid waar dat moet. En geeft juist ruimte om met elkaar gedurende de jaren invulling te geven. Samen bouwen aan Overijssel.  De VVD is trots en blij: het kan alleen maar mooier worden in Ons Overijssel!