Coalitie-akkoord 2019 - 2023

De vijf fractievoorzitters van de nieuwe coalitie – Bouwien Rutten (CDA), Regien Courtz (VVD), Annemieke Wissink (PvdA), Renate van der Velde (ChristenUnie) en Dirk van Dijk (SGP) - ondertekenden dinsdag 11 juni het akkoord 2019 - 2023 “Samen bouwen aan Overijssel”. 

 

De onderhandelaars namens de VVD, Monique van Haaf en Regien Courtz, zijn bijzonder tevreden met het resultaat. ‘We hebben er vertrouwen in dat tijdens de coalitie-onderhandelingen een stevige basis is gelegd voor de komende 4 jaar. Met het coalitieakkoord wordt een akkoord op hoofdlijnen gepresenteerd, waaruit ambitie spreekt en waar we de komende jaren met veel plezier invulling aan gaan geven.’ 

     

‘In Overijssel krijgen we samen veel voor elkaar. Met elkaar maken wij van Overijssel een fantastische plek om te ontmoeten, wonen, werken, recreëren en ondernemen.’, dat staat in de eerste paragraaf van het gepresenteerde akkoord. Er wordt aangegeven dat het goed gaat én dat we met elkaar voor belangrijke opgaven staan in de provincie. ‘Opgaven op het gebied van werken, vervoer, klimaatveranderingen, energie, wonen, het landelijk gebied en samenleven.’ 

     

De coalitiepartijen willen deze uitdagingen aangaan samen met inwoners, partners en partijen in de Staten en doen een oproep en uitnodiging aan iedereen om een steentje bij te dragen, om Overijssel nog mooier en beter te maken.  Niet voor niets is de titel van het akkoord “Samen bouwen aan Overijssel” 

 

Opgaven

 

Er is over veel onderwerpen gesproken in de onderhandelingen tussen de vijf partijen. Dit gebeurde in een heel open, prettige sfeer met onderling respect.

 

De coalitie wil stappen blijven zetten om economisch verder te groeien en samen met partners zorgen dat banen worden vervuld, zodat ondernemers kunnen groeien en iedereen mee kan doen in Overijssel. Er is hierbij speciale aandacht voor MKB, familiebedrijven en startups.

 

Een goede bereikbaarheid is cruciaal. Reizen naar, door en vanuit Overijssel moet gemakkelijk zijn. De regionale mobiliteitscorridor Zwolle-Enschede is genoemd als de belangrijkste opgave, waar de opwaardering van de N35 tot een 4x 100 km/u weg de prioriteit heeft gekregen. De coalitiepartijen hebben de bereidheid uitgesproken hier fors in te investeren. 

 

De coalitie wil dat onze inwoners fijn wonen in Overijssel. Daarom willen we genoeg woningen realiseren, die aansluiten bij de behoefte van onze inwoners. Op het moment dat er een goede onderbouwing ligt vanuit gemeenten, is focussen op aantallen en plafonds niet nodig. Fijn wonen heeft ook te maken met een prettige leefomgeving, daarom investeren we fors om samen met gemeenten het bebouwd gebied aantrekkelijk te houden en maken. 

 

Het landelijk gebied van Overijssel is prachtig, divers en kent uitdagingen. We zijn trots op onze agrarische ondernemers en willen bijdragen aan nieuwe verdienmodellen gericht op innovatie en verduurzaming. 

 

Klimaat en energie vraagt om aandacht en verantwoordelijkheid. De belangen van onze inwoners behartigen wij. Dat betekent dat we kansen die gepaard gaan met de transitie willen benutten en daarbij rekening houden met de betaalbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit in Overijssel. 

 

De coalitie vindt het belangrijk dat iedereen in Overijssel meedoet en meetelt en zet in op een inclusieve samenleving. We hebben oog voor wat onze inwoners bindt: cultuur, sport en taal. De komende periode komen we tot een provinciaal sportakkoord en wordt het DNA van Overijssel belangrijk bij het cultuurbeleid.

 

Portefeuilleverdeling

 

     Andries Heidema – Commissaris van de Koning: Kwaliteit Openbaar Bestuur; Ondermijning en integriteit; Externe betrekkingen en lobby; Personeel en Organisatie.

     Eddy van Hijum (CDA): Economie (incl. evenementen); Financiën; Deelnemingenbeleid; IPO-bestuur; Europa; Eerste loco-commissaris.

     Roy de Witte (CDA): Leefbaar Platteland; Recreatie en Toerisme, Cultuur (incl. erfgoed), Sociale Kwaliteit, sport en welzijn; Grensoverschrijdende samenwerking. 

     Monique van Haaf (VVD): Ruimtelijke ontwikkeling (incl. ondergrond); Wonen; Stadsbeweging en Retail; Grondbeleid; Financieel toezicht.

     Tijs de Bree (PvdA): Energietransitie; Milieu; Arbeidsmarkt (incl. Human Capital Agenda); Handhaving.

     Bert Boerman (ChristenUnie): Mobiliteit; Water; Klimaatadaptatie.

     Gert Harm ten Bolscher (SGP): Landbouw; Natuurincl.ontwikkelopgave NNN/N2000; Vergunningverlening; Facilitair en huisvesting.