Droge voeten en schoon drinkwater van levensbelang


Water is noodzakelijk voor een hoogkwalitatieve leefomgeving. Het verhoogt de belevingswaarde van het landschap. Dit is van belang voor iedereen die in dat landschap woont, werkt of recreëert. De belangrijkste speerpunten voor de VVD op het gebied van water zijn: schoon drinkwater, waterveiligheid (droge voeten achter de dijken) en het onder controle houden van het waterpeil. 

Onze gezondheid staat of valt met schoon drinkwater. De provincie houdt toezicht op de waterschappen en is verantwoordelijk voor veilig drinkwater. In Overijssel wordt op 23 plaatsen grondwater uit de bodem gehaald. Uiteindelijk komt dit als drinkwater uit de kraan. De provincie is verantwoordelijk voor de bescherming van de openbare drinkwatervoorziening. ‘De aanwezigheid van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en medicijnresten in ons water blijft een punt van zorg, aldus woordvoerder Ruimte & Water Jeannette Rikkink. 

 

Het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, met als opdrachtgevers Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel, bestaat uit twee maatregelen om de waterveiligheid in de regio Kampen-Zwolle voor de middellange termijn te borgen: zomerbedverlaging Beneden-IJssel, waarbij de rivier over een lengte van 7,5 kilometer tussen de Molenbrug en de Eilandbrug is verdiept. En de aanleg van het Reevediep, een nieuwe zijtak van de IJssel, ten zuiden van Kampen, richting het Drontermeer. Jeannette: ‘Het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta is één van de drie maatregelen in de IJsseldelta die is genomen om de veiligheid te vergroten. De andere twee zijn de dijkverlegging bij Westenholte en de uiterwaardvergraving in de Scheller en Oldeneler Buitenwaarden. Naast het verbeteren van de waterveiligheid is er ook een bijdrage geleverd aan de ruimtelijke kwaliteit in het gebied’. 

 

Samen met waterschappen, gemeenten en Rijkswaterstaat zorgt de provincie voor het voorkomen van wateroverlast. Klimaatverandering betekent voor ons land meer neerslag in de winter. Zomers wordt het echter droger. ‘We zullen zomers extreme droogte of intense regenval kennen. Dat betekent meer wateroverlast, zowel vanuit het oppervlaktewater als vanuit de riolering (water op straat) of grote droogteschade voor agrariërs, gemeenten en inwoners, aldus Henk Veltkamp’. 


Ook verdroging dient te worden tegengegaan. Door de langere perioden van droogte wordt ook de beschikbaarheid van water een onderwerp van waterschapzorg. Met name Twente en de droge zandgronden in Overijssel hebben hieronder te lijden. Veltkamp: ‘De Provincie moet door samenwerking met waterschappen, gemeenten en bedrijven de gevolgen van wateroverlast of watertekorten zoveel mogelijk beperken en wij zullen er als PS op toezien dat dit gebeurt’. 

Noot: Jeannette Rikkink en Henk Veltkamp staan beiden op de kandidatenlijst voor het Waterschap