Provinciale Staten omarmt de Stadsbeweging


De (binnen)steden van Overijssel kampen met toenemende leegstand van panden. Hierdoor komt de vitaliteit, identiteit en leefbaarheid van de steden onder druk te staan. De provincie investeert met de Stadsbeweging in kennisdeling en kennisontwikkeling, in het actief met en aan elkaar (ver)binden van partijen en met financiële impulsen (stadscheque) en dat alles onder aanvoering van onze eigen Gedeputeerde Monique van Haaf. 


Onlangs hebben alle partijen in de Staten de waardering uitgesproken over het werk van de Stadsbeweging en verzocht dit onderwerp te agenderen aan de start van de volgende periode om de voorgang van de Stadsbeweging te waarborgen. 'Mooi dat er initiatief is genomen door de VVD en andere partijen om de Stadsbeweging nog steviger neer te zetten voor de komende jaren', zegt Van Haaf. 'Het succes van de Stadsbeweging en de investeringen van de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) maken binnensteden vitaler. Daar hebben ook de ondernemers, bewoners en wethouders goede ideeën voor aangedragen. Samen realiseren we die!’


‘Elk leegstaand pand in dorp- of stadsgebied biedt een nieuwe kans, kansen die we met beide handen moeten aangrijpen. Nieuwe bestemmingen creëren, bijvoorbeeld wonen en werken of een B&B in een voormalige winkel in de aanloopstraten naar het centrum. Geef een (leegstand) pand weer een nieuwe functie en de binnenstad meer kracht’, aldus portefeuillehouder Ruimte Jeannette Rikkink. 

De Woonkeuken, ook een succesvol project van onze eigen gedeputeerde, is een bijzonder netwerk dat schakelt en verbindt. Wethouders, lokale initiatiefnemers, ondernemers, bouwdirecties, corporatiedirecteuren, hoogleraren, ontwikkelaars van binnen en buiten Overijssel ontmoeten elkaar en werken samen. Monique van Haaf: ‘De essentie van de Woonkeuken is dat we met elkaar ervaring delen en met lef experimenteren. Zo kunnen we inspelen op de grote veranderingen waar we in Overijssel voor staan, zoals op het gebied van goed passend en naar behoefte bouwen, toekomstgericht en circulair bouwen’. De komende tijd zal er ook aandacht zijn voor de kleinere steden en dorpen in Overijssel om ook daar de leefbaarheid in stand te houden.