Nieuwsbrief Lex Schukking & Wim Tutert


Fractievoorzitter Lex Schukking Beste lezer,

 

Nog een aantal weken en dan zijn er alweer verkiezingen, dat betekent dat er een einde komt aan de huidige periode.

 

De VVD-fractie kijkt terug op een succesvolle periode, waarin er veel van de afspraken uit het coalitieakkoord zijn gerealiseerd. Een van die grote prestaties is het fundament vaststellen voor de omgevingsvisie, waaraan onze gedeputeerde Monique van Haaf hard heeft gewerkt. De VVD-fractie heeft tijdens dit proces, zoals u dat van ons mag verwachten, een leidende rol gespeeld en daarmee veel goodwill opgebouwd. Met dit onderwerp zijn alle provinciale taken, zoals ruimtelijke ordening, milieu, water, verkeer, vervoer, ondergrond en natuur tegen het licht gehouden. Het is straks aan de nieuwe Staten om hier verder invulling aan te gaan geven.

 

Ook zijn er mooie stappen gezet op de portefeuille ‘Verkeer & Vervoer’. Onze fractie is erg blij met de toezegging van VVD-minister, Mark Harbers, dat er veiligheidsmaatregelen genomen gaan worden op de N-36 en de N-50, om zo het aantal ongevallen terug te dringen.

 

Tot aan de verkiezingen op 15 maart zullen wij ons, zoals het er nu uit ziet, moeten gaan buigen over een oplossing voor de enorme kostenstijging voor de aanleg van het knooppunt Raalte

 

 

Lex Schukking, FractievoorzitterStatenlid Wim TutertHet stikstofdossier blijft een onderwerp dat iedereen bezighoudt. Laatst heb ik namens de VVD-fractie schriftelijke vragen gesteld over de handhaving van de PAS-melders. Deze boeren hebben te goeder trouw gehandeld en zijn buiten hun schuld in een hele nare situatie terecht gekomen. Hier moet zo snel als mogelijk een oplossing voor komen.

De VVD Overijssel staat achter de Overijsselse aanpak van het stikstofbeleid, waarbij we het samen moeten doen, waarbij innovatie belangrijk is, elke sector mee moet doen en maatwerk per gebied. En uiteraard aandacht voor de sociaaleconomische factoren. Het platteland valt of staat met de boeren.

We hebben ook mondelinge vragen gesteld over de stikstofberekeningen voor paasvuren. Wat de VVD betreft moet de provincie de organisatoren zoveel mogelijk helpen om deze evenementen te laten plaatsvinden. Daarnaast blijven wij kritisch op het zogenaamde AERIUS-model. Dit rekenmodel geeft onvoldoende betrouwbare informatie voor de vergunningverlening. De bruikbaarheid hiervan trekken wij dan ook in twijfel.

Daarnaast neemt het aantal wolven toe in Overijssel. Hierdoor is er ook een toename te zien in wolf gerelateerde incidenten. Daarom heb ik namens de Overijsselse VVD, doormiddel van een motie, gepleit voor actief beheer van de wolvenpopulatie. Deze motie roept op om samen met andere provincies en het ministerie van LNV te verkennen wat de mogelijkheden zijn voor actief beheer van de wolvenpopulatie. Ook heeft de VVD zich ingezet om subsidie mogelijk te maken voor wolf werende afrastering. Deze subsidie is bedoeld om de eigenaren van landbouwhuisdieren te helpen om de wolf buiten de deur te houden.

Graag zou ik mij, als Statenlid, de komende vier jaar blijven inzetten voor onze mooie provincie. Daarom ben ik aankomende maart opnieuw verkiesbaar voor de VVD in Overijssel. 

 

Groeten,

 

Wim Tutert